Russian Society for
Pharmacoeconomics and Outcomes Research

Choose language:     Russian   English 
RSPOR is a Russian Chapter of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research

Health care quality assurance

Cochrane Library
Cochrane Library


Belgorod Branch

Members of the Branch:

 • Maslennikov Andrey
 • Mesheryakov Vladimir
 • Tulinov Andrey
 • Popov Aleksandr
 • Maleev, Vladimir Vasilyevich
 • Parfenov, Igor Pavlovich
 • Michael Krayushkin
 • Spitsyn Galina
 • Natalia Idashkina
 • Tatiana Shagiev
 • Seryakov Alexander
 • Kalashnikov Nikolay
 • Kolko Nina
 • Vladykina Irina
 • Tatiana Savvina
 • Vinzhego Ivan
 • Mikheev Rice
 • Alexander Baranov
 • Maltsev, Stanislav
 • Yuri Shevtsov
 • Pozdnyakov, Oksana
 • Prigorov Jury
 • Elena Nekipelova
 • Zarudsky Alexander
 • Tatiana Tikunova
 • Shamans Andrew
 • Elena Shimykova
 • Elena Shapoval
 • Chefranova Jeanne
 • Stukanov Alexander
 • Rybinikova Valentine
 • Soronina Lydia
 • Oleg Sudzhansky
 • Lesovoy Alim
 • Korneluk Michael
 • Vasilchenko Lydia
 • Alferov, Peter
 • Natalia Obolonkova
 • Tatiana Burlutskaya
 • Lidia Petrova
 • Kolesnikova Valentina
 • Natalia Mindolina
 • Sergey Ovcharenko
 • Dolzhinov Alexander
 • Khomyakov Natalia
 • Kozyrev, Jeanne
 • Olga Yakovleva
 • Svetlana Sideleva
 • Fisenko Irina
 • Alexander Boldyrev
 • Tatiana Smirnova
 • Kryukov Tatiana
 • Tatiana Malorodova
 • Svetlana Palval
Report Formulary Committee
Registration
Clinical Pharmacology and Pharmacoeconomics
Review of draft national Standards

Bulletin of the Moscow City Scientific Society of Therapists - Full archive!
Attention!!!

Was published a new,
3rd edition
«Clinical & Economic Analysis»
edited by Prof. Pavel Vorobiev

Buy
Directory Medicines Formulary
   Committee 2010 NEW

The most complete & reliable information on medicines to medical practitioners.
(Free) on-line!